பூவிழி பார்வையில் மின்னல் காட்டினாள் ஆயிரம் ஆசைகள் என்னில் ஊட்டினாள் ஏனோ ஏனோ நெஞ்சை பூட்டினாள் இரவு பகலும் என்னை வாட்டினாள் இதயம் அவள் பெயரில் மாற்றினாள் காதல் தீயை வந்து மூட்டினாள்… நான் கேட்கும் பதில் இன்று வாராதா நான் தூங்க மடி ஒன்று தாராதா தாகங்கள் தாபங்கள் தீராதா தாளங்கள் ராகங்கள் சேராதா வழியோரம் விழி வைக்கிறேன்… எனது இரவு அவள் கூந்தலில் எனது பகல்கள் அவள் பார்வையில் காலம் எல்லாம் அவள் காதலில் […]

Read More

5 useful PHP functions

Hi,  These days I’m concebtration on PHP then desktop developing tools, and I only follow http://php.net/manual/en/index.php for guidance, It has wonderful help tips for beginners. From that I’ve found some very useful PHP fuunctions and I would like to share them with u strftime() Date is very importent part in a web app or widget or […]

Read More 5 useful PHP functions

PHP mail()

Hi all, after a long time spending some time on writing a note, a tech note in fb… this is specially for some one with php knowledge. Yaa, these days I;m working on php. In the holy ramadhan I spend my time in writing a web component for slmuslims.com people to show the prayer times […]

Read More PHP mail()

‘m a lonely tree A poor little tree standing all alone, Swaying in the breeze, all on his own, His leaves are blowing on a sunny, calm day, As if he was happy in some kind of way. As time passes on and the day goes by, The poor little tree looks ready to cry, The sky goes darker and the clouds […]

Read More